VATTENKRAFTSBOLAG VILL SATSA 10 MILJARDER PÅ BÄTTRE VATTENMILJÖ

Sverige Vattenfall och åtta andra vattenkraftsföretag går samman för att möta EU:s skärpta krav.

Nio vattenkraftsföretag som står för 97 procent av Sveriges vattenkraftproduktion tar ett gemensamt frivilligt initiativ och vill satsa 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö. Vattenkraftens Miljöfond är tänkt att finansiera miljöåtgärder för att Sverige ska leva upp till EU-rätten.

Initiativet ligger i linje med den Energiöverenskommelse som slöts sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier, där det beslutades att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för arbetet med att uppnå moderna miljövillkor. Fonden kommer att bli en av de största finansiärerna av miljöinvesteringar i Sverige och kommer att göra stor nytta för vattenmiljön.

– Samtidigt som EU-lagstiftningen ställer krav på ökad miljöstatus i våra vatten, ökar vårt behov av förnybar reglerbar elproduktion.  Det krävs för att kunna bibehålla leveranssäkerheten i ett framtida energisystem med en ökande andel vind- och solkraft. Vattenkraften är helt avgörande för att klara den omställningen, säger Per Nordlund, ordförande i den styrgrupp som leder projektet för att etablera Vattenkraftens Miljöfond

Åtgärder där de gör bäst nytta
Nu har regeringen presenterat ett lagförslag som bland annat innebär att en avvägning mellan miljö- och energiintresset på nationell nivå införlivas i rättssystemet. Syftet är att miljöåtgärder ska genomföras där de gör bäst nytta med minsta möjliga negativa inverkan i fråga om nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.  Avvägningen, i form av en nationell prövningsplan,  innebär att den totala påverkan på vattenkraftsproduktionen kommer att begränsas. Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten har konstaterat att gränsen för betydande negativ påverkan för produktionen av elenergi är 1,5 TWh.

Alla kan få ersättning
Rent juridiskt ska Vattenkraftens Miljöfond bli ett samägt aktiebolag som administrerar verksamheten, handlägger förfrågningar om ersättning, tar in medel från delägarna, sköter utbetalningar och informerar om fondens verksamhet. Alla verksamhetsutövare inom vattenkraften som åläggs miljöförbättrande åtgärder inom ramen för den nationella prövningsplanen kan ansöka om ersättning.

– Genom en solidarisk finansiering via Vattenkraftens Miljöfond minskar de ekonomiska konsekvenserna för enskilda aktörer, vilket säkerställer att miljöåtgärderna kommer till stånd där de gör störst nytta, säger Claes Hedenström,  projektledare för etableringen av Fonden.

Relaterade nyheter