VATTENFALLS PRODUKTION NU MILJÖCERTIFIERAD

Vattenfall Nästan samtliga Vattenfalls el- och värmeproduktionsanläggningar omfattas nu av certifierade miljöledningssystem vilket innebär ett avsevärt förstärkt miljöarbete.

Mellan 2012 och 2016 har andelen el- och värmeproduktionsanläggningar som omfattas av miljöledningssystemen ökat med 53 respektive 69 procent. Sedan inledningen av 2017 är därmed 99,7 procent av Vattenfalls anläggningar för elproduktion och 97,9 procent av anläggningarna för värmeproduktion officiellt certifierade för sin dokumentation av det miljöarbete som utförs. 

I långa loppet kommer detta att reducera miljöriskerna och bidra till att minska Vattenfalls miljöbelastning.

– Koncernledningen gjorde ett tämligen djärvt drag då man 2014 lovade att införa certifierade miljöledningssystem för företagets samtliga produktionsanläggningar fram till 2016. En granskning från 2012 visade att vissa delar av organisationen redan använde certifierade miljöledningssystem, medan andra delar fullständigt saknade systematisering. Det är med andra ord en stor framgång att man sedan dess lyckats nå en nästan hundraprocentig täckning för alla el- och värmeproduktionsanläggningar. Succén beror inte minst på alla kollegorna vid produktionsanläggningarna som verkligen har satsat hårt på att genomföra allt detta, säger Helle Herk-Hansen, Vattenfalls miljöchef.

Varför ska man ha miljöledningssystem?
Ett miljöledningssystem är en samling regelverk och processer som ska se till att företaget har kontroll över, är medvetna om och kontinuerligt förbättrar sina miljöresultat. Det ger bättre kontroll över hur material, resurser och kemikalier används, förvaras och kasseras. Tydliga processer gör arbetet mer effektivt och strukturerat och kan till exempel bidra till att förhindra olje- och kemikaliespill som – utöver den negativa effekten på miljön – kan leda till höga kostnader.

– Systemet, som måste vara väl förankrat på chefsnivå, ser till att vi alltid följer gällande lagstiftning och uppfyller våra skyldigheter, men kan dessutom användas för att definiera målsättningar för miljöförbättring och därmed se till att vi blir ännu bättre, säger Helle Herk-Hansen.

Vattenfall har beslutat att certifiera sina miljöledningssystem enligt ISO 14001 och verifiera detta genom externa, certifieringsorgan. Det innebär att företaget släpper in en granskande extern part på sina anläggningar för att granska det miljöarbete som utförs. Kontrollanterna väljer fritt vad de vill se och vilken dokumentation som ska granskas.

– Man gör så här eftersom det är lätt att bli hemmablind när man har arbetat med samma saker varenda dag i många år. När någon annan kommer in utifrån med en fräsch syn på saker och ting börjar man ofta ifrågasätta hur man arbetar och kan hitta tänkbara förbättringsområden, något som i slutänden förbättrar miljöresultaten. Vi tillåter att en extern part granskar organisationen, och det gör att våra insatser framstår som mer tillförlitliga och trovärdiga, förklarar Helle Herk-Hansen.

Kunder och myndigheter kräver certifierad dokumentation i allt större utsträckning
Trovärdighet blir allt viktigare eftersom miljöarbetet blir alltmer centralt för företaget och ett bra miljöledningssystem kan vara en konkurrensmässig fördel.

– Vi ser att allt fler kunder, investerare och samarbetspartners efterfrågar dokumentation över våra miljöresultat i samband med att nya avtal eller partnerskap ska ingås. Internationella marknadsundersöknings- och kreditvärderingsinstitut som tar fram information till stöd för investerare och kunder tittar också närmare på vårt miljöarbete och vår roll i samhället. En ISO 14001-certifiering stärker vår tillförlitlighet och trovärdighet i deras ögon, och dessutom blir dokumentationen lättillgänglig, förklarar Helle Herk-Hansen.

– Jag är stolt över allt arbete som ägnats åt att uppnå detta gemensamma mål. Insatserna kommer inte bara att vara bra för Vattenfalls miljöarbete, utan även för hur våra viktigaste intressenter uppfattar oss. Nu ska varje enskild del av verksamheten fortsätta att arbeta med olika förbättringar och bli duktigare på att definiera långsiktiga mål så att Vattenfall kan reducera sin miljöpåverkan per kWh och visa alla goda insatser som företaget gör för miljön, säger hon.

Relaterade nyheter