SEX SOLKRAFTS-PARKER KAN BYGGAS MED CROWDFUNDING

Nederländerna Nuon planerar att bygga sex stora solkraftparker invid befintliga vindkraftparker och kraftverk i Nederländerna.

Det är första gången i Nederländerna som dessa energislag kombineras med solpaneler. Planerna kommer att förverkligas med hjälp av kunder.

– Vi låter kunderna investera i de nya solkraftparkerna eftersom det ger en positiv prägel på hela projektet och ökar kundnöjdheten, säger Noortje Bakker, Customer Journey Marketer, som förklarar hur samarbetet mellan kunder och Nuon kan stimulera produktionen av hållbar energi:

– Vi kan uppfylla flera av kundernas behov genom "gräsrotsfinansiering", så kallad crowdfunding. Kunder vill kunna använda sina pengar smart, och de vill ha billigare energi. Att placera kapital i solkraftparker ger kunderna möjlighet till en lockande avkastning på sin investering.

Ökad lojalitet
– För andra är det viktigt att bidra till att öka andelen hållbar energi och hjälpa till att förverkliga en ny solkraftpark. Genom att erbjuda Nuon-kunder en bra avkastning och stimulera produktionen av hållbar energi kan vi också förstärka kundlojaliteten.

Att kunder medfinansierar projekten är fördelaktigt, eftersom det då blir möjligt att ansöka om lägre subventioner från RVO, den nederländska myndighet som hanterar subventioneringen av förnybar energi.

– Solkraftsparksplaner stoppas ibland i slutskedet när subventionsansökningarna avslås på grund av att beloppen anses för höga, säger Noortje Bakker.

Hittills har Nuon planer för att kombinera sex solkraftparker med tre vindkraftparker och tre kraftverk. Kapaciteten för de totalt 250 000 solpanelerna beräknas till 70 MW, tillräckligt för att försörja 10 000 hushåll med elektricitet.

– Den stora fördelen med att bygga en solkraftpark vid en vindkraftpark är att produktionskapaciteten kan utnyttjas effektivt. När det är soligt blåser det oftast lite, och omvänt, säger Margit Deimel, utvecklingschef på Nuon Wind.

Ledigt utrymme
Genom att placera solpaneler mellan vindkraftverken utnyttjas den tillgängliga markytan bättre, och dessutom går det att dra fördel av den befintliga infrastrukturen och nätanslutningar.

2015 påbörjade Vattenfall ett pilotprojekt och installerade solpaneler vid vindkraftparken Parc Cynog i Wales. Solpanelernas produktion utgör ungefär en fjärdedel av vindkraftverkens.

I Nuons projektportfölj finns vindkraftparkerna Wieringermeer, Oudendijk och Haringvliet.

Men solpaneler kommer först att installeras vid de konventionella kraftverken Eemshaven, Hemweg och Velsen.

– Vi behöver inte ansöka om lika många tillstånd för kraftverken eftersom Nuon äger marken där de finns, som dessutom redan är inhägnad, säger Diederik Apotheker, Business Developer vid BA Wind.

Projektstart nästa år
Om RVO godkänner Nuons subventionsansökningar och de lokala myndigheterna utfärdar nödvändiga tillstånd, kan solkraftparkerna börja uppföras nästa år som planerat.

– Det är lite besvärligare att söka tillstånd för vindkraftparker – både markägare och jordbrukare måste ge sitt godkännande – men om allting går som det ska kan Vattenfall fatta ett investeringsbeslut 2018, säger Diederik Apotheker.

Relaterade nyheter