NYA EKONOMISKA MÅL I LINJE MED SATSNINGEN PÅ FÖRNYBART

Sverige Vattenfall får lägre lönsamhetsmål som följd av fortsatta investeringar på förnybart.

Vid en extra bolagsstämma den 12 december beslutades om nya ekonomiska mål för Vattenfall. Bland annat ändrades målet för Vattenfalls lönsamhet. De uppdaterade ekonomiska målen återspeglar strategin för mer förnybart som ger lägre avkastning men samtidigt lägre risk för företaget.

Vid bolagsstämman på Vattenfalls huvudkontor i Solna deltog näringsminister Mikael Damberg som ägarrepresentant och förklarade bakgrunden till de nya ekonomiska målen:

– Vi ändrar de ekonomiska målen för att vi ser att bolagets investeringsplan har förändrats. Vattenfall investerar i dag mer i förnybar energi och elnät, som har lägre avkastning men även lägre risk. För att möjliggöra de investeringsplanerna har vi sänkt avkastningskravet något, säger Mikael Damberg.

Ändrade marknadsförutsättningar
Förändringen görs mot bakgrund av ändrade marknadsförutsättningar då marknaden för förnybar produktion har mognat betydligt. Detta resulterar i lägre risker och därmed också en lägre och mer stabil avkastning.

– De nya målen är en justering som reflekterar den verklighet vi lever i. De nya tillgångar som vi kommer att investera i framöver, framför allt i förnybart, har en lägre avkastning än tidigare. Målen hänger på så sätt samman med vår strategi att ständigt leverera energilösningar som är bättre för klimatet. Målsättningen är självklart ändå att avkastningen ska vara högre än ägarens krav, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.

Bakgrunden till strategin, som nu sammanfattas med Vattenfalls syfte ”Power Climate Smarter Living”, är omställningen i energibranschen för att minska klimatpåverkan från framför allt fossila bränslen. En viktig del i Vattenfalls strategi är därför just att minska beroendet av fossila bränslen, i första hand kol, och att fortsatt investera kraftigt i förnybar energi.

– Vindkraft är idag den enskilt största posten i Vattenfalls investeringsplan. Om vi blickar tillbaka till 2012 när Vattenfalls finansiella mål senast sågs över uppgick investeringarna i vindkraft till 20 miljarder kronor över en femårsperiod. Idag investerar vi lika mycket i vind- och solkraft på två år och har därmed mer än fördubblat investeringstakten, förklarade Magnus Hall vid stämman.

– Kostnaderna för vind- och solkraft har samtidigt sjunkit, men samtidigt avspeglar det sig i lägre möjlig avkastning. Det ställer också krav på ökade nätinvesteringar för att kraften ska komma dit där den behövs.

Huvudpersoner på Vattenfalls stämma: Vd Magnus Hall, näringsminister Mikael Damberg och ordförande Lars G Nordström

Bättre bolagsstruktur
Styrelsens ordförande, Lars G Nordström, påpekade i sitt tal:

– Tidigare fanns en attityd hos somliga i bolaget att skylla på omvärldsfaktorer. Fast under de senaste fem åren har det hänt något. Strukturen för bolaget har förbättrats och renodlats. Balansräkningen är starkare, skuldsättningen har minskat, tillgångsmassan är reviderad. Affärsmodellen är kraftigt ändrad och utgår ifrån kundorientering. Även om mycket har gjorts bättre under senare år vill jag ändå understryka ambitionsnivån för de kommande åren: Vi har visat att vi kan och då blir det ganska lätt att också nu säga ”Allt vi gör kan vi göra bättre”.

Vattenfalls ägare, den svenska staten, presenterade förslaget om de nya målen den 20 november 2017. De nya ekonomiska målen ersätter de tidigare målen som fastställdes i november 2012. 

Relaterade nyheter