NY RAPPORT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I COLOMBIA

Colombia I mars 2017 genomförde Vattenfall en utökad granskning på plats i Colombia för att identifiera möjliga risker rörande mänskliga rättigheter i samband med våra kolinköpsaktiviteter i landet. Nu har en rapport med rekommendationer publicerats.

Huvudsyftet med det tre veckor långa besöket i Colombia, var att identifiera möjliga negativa risker rörande mänskliga rättigheter i samband med Vattenfalls kolförsörjningskedja. Granskningen genomfördes av två representanter från Vattenfalls ansvariga inköps- och hållbarhetsavdelningar.

– Vattenfall är det första europeiska energiföretaget som genomför en sådan riskanalys. Många intressenter, inklusive flera ideella organisationer, har reagerat positivt på vår åtgärd, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef hos Vattenfall.

– Trots att vi är fullt medvetna om den komplexa och svåra politiska och sociala situationen i Colombia tror vi på fortsatt engagemang och kontinuerliga förbättringar där vi vill bidra till att bygga broar mellan lokala intressenter, fortsätter Annika Ramsköld.

Fler än 50 intressenter intervjuade
Den omfattande rapporten (”A Human Rights Risk Assessment in Colombia”) baseras på intervjuer med fler än 50 intressenter i Bogota och regionerna Cesar, la Guajira och Magdalena, bland annat representanter för regeringen, ideella organisationer, lokalsamhällen och gruvföretag.

– Arbetet är ett viktigt steg mot ökat engagemang och mer samarbete med gruvföretagen i Colombia. Vi kommer naturligtvis också att diskutera vår rapport, våra slutsatser och våra rekommendationer med det europeiska initiativet Bettercoal för att tillsammans arbeta för gemensamt engagemang i Colombia, säger Annika Ramsköld.

Rapporten fokuserar på fyra huvudsakliga risker vad gäller mänskliga rättigheter: arbetstagares rättigheter (hälsa och säkerhet i arbetet och föreningsfrihet), fördrivning och återbördande av land, ofrivillig omflyttning samt miljö och lokalsamhällen. 

Den omfattande rapporten (”A Human Rights Risk Assessment in Colombia”) baseras på intervjuer med fler än 50 intressenter i Bogota och regionerna Cesar, la Guajira och Magdalena, bland annat representanter för regeringen, ideella organisationer, lokalsamhällen och gruvföretag.

Resultaten kommer att följas upp med gruvbolagen
Baserat på slutsatserna i rapporten kommer Vattenfall att följa upp med specialinriktade rekommendationer för vart och ett av gruvbolagen. Vattenfall kommer att diskutera bolagens nuvarande aktiviteter, projekt och processer som redan adresserar rekommendationerna och formulera åtgärdsplaner för möjliga förbättringar.

– Vårt huvudansvar i kolförsörjningskedjan ligger hos våra nuvarande och potentiella leverantörer och rapporten är ett viktigt dokument i vår fortsatta dialog med gruvbolagen, säger Annika Ramsköld.

– För de flesta av rekommendationerna är företagen redan igång med åtgärder och har projekt och processer på plats. Men, det finns fortfarande risker som kvarstår och vi strävar efter att upprätta åtgärdsplaner tillsammans med företagen för att åtgärda dessa risker. Skulle vi komma till slutsatsen att ett bolag inte har uppfyllt överenskommen åtgärdsplan inom rimlig tid, kan vi tillfälligt avbryta samarbetet tills förbättringar genomförs, säger Annika Ramsköld.

Vattenfall kommer löpande att uppdatera berörda intressenter om aktiviteter och redovisa dessa uppdateringar på  Vattenfalls webbplats.

För att skapa mer transparens vad gäller kolförsörjningskedjan har Vattenfall börjat publicera en lista över de kolleverantörer som levererar kol direkt till företagets anläggningar: 

Vattenfall’s Hard Coal Procurement Explained (eng)

Relaterade nyheter