BESÖKET I COLOMBIA KAN LEDA TILL FÖRBÄTTRINGAR I KOLDISTRIKTEN

Colombia Vattenfall arbetar för positiva förändringar i Colombia. Tre veckors revisionsresa avslutad.

Under tre veckor i mars gjorde Vattenfall en analys av hur företagets inköp av kol i Colombia påverkar situationen för mänskliga rättigheter i landet. Med utgångspunkt från analysen kommer Vattenfall i dialog med kolgruvorna kunna bidra till förbättringsarbetet och verka för att förändra situationen lokalt.

Revisionen utfördes av Esther Rodriguez, Senior Sustainability Advisor, och Joël Frijhoff, Responsible Sourcing Manager på BA Markets. 

– Det är viktigt att vi möter aktörerna i gruvindustrin och människorna som påverkas av kolbrytningen ansikte mot ansikte, och skapa oss en helhetsbild. Sammantaget deltog vi i över femtio olika möten, säger Esther Rodriguez.

Joël Frijhoff tillägger:
– Situationen i Colombia är extremt komplex. När man väl är på plats inser man att inget är svart eller vitt, att det finns en stor gråskala, och att det ibland är svårt att få en objektiv och rättvisande bild av situationen. Det finns många intressenter med motstridiga agendor, och bristen på förtroende mellan de olika parterna gör det svårt för dem att enas kring gemensamma lösningar. Ur vår synpunkt är det i de flesta fall inte en enskild aktör, som till exempel företagen, som sitter på lösningarna.

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer bygger på FN: s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Esther Rodriguez och Joël Frijhoff besökte fyra gruvbolag och ett antal samhällen i norra Colombia som påverkats av gruvdriften. Kolgruvorna finns i Cesar och La Guajira där kolindustrin är en mycket viktig arbetsgivare. De träffade också jurister och representanter för gruvbolagen, regeringen, lokala myndigheter, civilsamhället, fackföreningar och de lokala samhällena. De ideella organisationerna Forum Syd och Civil Rights Defenders var observatörer under delar av besöken.

Flera olika ämnen togs upp under diskussionerna, bland annat att byar som påverkas av koldriften måste flytta, hur förorening av vatten och tillgång till vatten ska hanteras, och också hur koldammet påverkar befolkningen nära gruvorna.

De flesta av dessa problem har uppstått på grund av alltför svaga institutioner och en regering som inte tar sitt ansvar.

Men Vattenfall har som mål att aktivt främja en utveckling som är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I Colombia finns det även förväntningar på att Vattenfall ska agera på det här sättet:

– Förväntningarna blev väldigt tydliga, inte bara när vi pratade med människor i lokalsamhällena och med frivilligorganisationerna, utan också med statliga institutioner, som ser företagens köpkraft som en drivkraft för en god utveckling och en källa till kapacitetsbyggande, säger Esther Rodriguez.

Vattenfall besökte ett antal lokalsamhällen i gruvdistrikten under treveckorsbesöket

Joël Frijhoff säger:
– På vissa platser, som i Cesarregionen, var de av åsikten att europeiska energiföretag inte skulle sluta att köpa resurser från Colombia, trots att de påverkas av gruvdriften och kritiserar den. Det de vill ha, är en gruvindustri som drivs på ett ansvarstagande sätt.

I La Guajira var ursprungsbefolkningen dock mer fientligt inställd till kolbrytningen.

Innan sommaren kommer Esther Rodriguez och Joël Frijhoff att slutföra en rapport som beskriver Vattenfalls huvudsakliga påverkan på mänskliga rättigheter i Colombia genom inköpen av stenkol. Rekommendationerna kommer att riktas till gruvbolagen och till Colombias regering.

De kommer även att förbereda individuella rapporter om de olika gruvdriftsverksamheterna med förslag på förbättringar som kommer att diskuteras med gruvbolagen.

– Framför allt kommer vi också att övervaka noggrant hur överenskomna förbättringsåtgärder genomförs. Alldeles för ofta fick vi höra ”vi får besök från Europa varje år, de lyssnar på oss, men inget händer”. Vi vill förändra det och också kunna mäta hur Vattenfall bidragit till positiva förändringar, säger Esther Rodriguez.

Gruvbolagen kommer att utvärderas mot Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

– Genom den här koden definierar vi vilka krav vi ställer på våra leverantörer och strävar efter att säkerställa att de hanterar sina verksamheter och sina egna leverantörer på ett ansvarsfullt sätt, säger Annika Ramsköld, chef för Sustainability på Vattenfall. Baserat på utvärderingarna definierar vi problemområden och ställer krav på de delaktiga parterna. I Colombia ser vi att våra dialoger lett till en ökad medvetenhet och att man är på väg åt rätt håll.

Relaterade nyheter