FJÄRRVÄRME MISSGYNNAS AV ORÄTTVISA BYGGREGLER

Sverige Energikraven i de svenska byggreglerna styr fel och kan leda till att det byggs hus som förbrukar onödigt mycket energi.

Svenska byggregler är ett svåröverskådligt lapptäcke som nu genomgår en genomgripande modernisering. På Vattenfalls seminarium i Almedalen berättade Anna Sander, Kommittén för modernare byggregler, att hon och kommittén fått tre år på sig av regeringen att ta fram en uppdaterad version av regelverket. Målet är att gallra ut irrelevanta regler, skapa rättvisa och tydliga regler som leder mot ett resurseffektivt byggande och boende.

– Jag tar gärna emot förslag och tankar på förbättringar, sa Anna Sander, som fick förslag och synpunkter från både panel och publik.

Märklig gränsdragning
Nuvarande regelverk har en speciell syn på energifrågan. Energiåtgången definieras utifrån den mängd energi som köps till fastigheten, utan hänsyn till hur energieffektiv själva byggnaden är. En fastighet som värms med hjälp av en egen värmepump kan med andra ord byggas sämre med större värmeförluster, än om uppvärmningen sker med värmepump via fjärrvärmenätet. Det innebär att det går att bygga billigare med mindre isolering och sämre prestanda på bland annat fönstren och ändå uppfylla energikraven till en lägre kostnad, så länge produktionen sker på tomten och inte via gemensamma system som fjärrvärme.

– Märkligt att göra skillnad på var värmeproduktionen sker i stället för att avspegla hur mycket energi byggnaden egentligen använder, sa Jenny Larsson, chef för Vattenfall Värme och tog ett exempel:

– En bergvärmepump eller solfångare som finns på en enskild fastighet belönas, jämfört med om samma anläggningar utgör en del av ett fjärrvärmenät, som då räknas som köpt energi. Följden är att nya hus i dag kan byggas mindre energieffektiva. Varför slösa med energi bara för att den är producerad inom tomtgränsen?

Färdigt förslag
Jenny Larsson hade ett färdigt förslag för att skapa rättvisare regler genom att dela upp energikraven i tre olika delar, där respektive aktör får ta sin del. Förslaget som utredare Anna Sander fick av Jenny Larsson är följande:

  • Ställ krav på byggbranschen och byggnadens utförande som isolering, täthet, ventilation, låg energianvändning och låga värmeförluster.
  • Ställ krav på användaren och byggnadens totala förbrukning på grund av vald inomhustemperatur, varmvattenanvändning och så vidare.
  • Ställ krav på energibranschen och titta på andelen återvunnen eller förnybar energi som används.

Tydliga krav på respektive aktör är vägen framåt för ett resurseffektivt samhälle.

Relaterade nyheter