EURELECTRIC PRESENTERAR VISION FÖR ELINDUSTRIN I EUROPA

GLOBAL Europeiska ledare för elbranschen förbinder sig att påskynda övergången till ren energi.

Eurelectric har presenterat sin långsiktiga vision för elindustrin i Europa.
– Elektrifiering av värme, transport och industri är till fördel för alla. Det innebär högre effektivitet och lägre koldioxidutsläpp. Vi bör göra allt vi kan för att främja elektrifiering med hjälp av stöttande lagstiftning, sa Magnus Hall, koncernchef för Vattenfall och Eurelectrics Vice President onsdagen den 6 december.

Med den nya visionen förstärker elsektorn sitt åtagande att investera i ren kraftproduktion och andra övergångsfrämjande lösningar och, vilket är av stor vikt, att bidra till att accelerera koldioxidutsläppsminskningen inom andra sektorer genom ökad användning av ren el.

– Vår sektor delar visionen om en ren och hållbar europeisk energiframtid. En sådan finns inom räckhåll, och el spelar en viktig roll för att förverkliga det. Idag tillkännager vi vår sektors beslutsamhet vad gäller att påskynda processen och göra den europeiska kraftindustrin koldioxidneutral i god tid före mitten av århundradet, säger Francesco Starace, Eurelectrics ordförande och koncernchef för den italienska energikoncernen Enel.

Visionsförklaring
Nationella sammanslutningar och företagsledare från alla större energibolag i Europa har kommit överens om en visionsförklaring där de förbinder sig att leda och påskynda övergången till ren energi, att stödja övergången till ett klimatvänligt samhälle och uppnå en klimatneutral elmix inom EU före mitten av detta århundrade.

– Genom dagens förklaring åtar sig vår industri att påskynda utfasningen av fossila bränslen  vilket kommer att påverka sektorer som transport, byggande och industri i positiv riktning. Detta är dessutom mycket i linje med Vattenfalls strategi, säger Magnus Hall.

Eurelectrics generalsekreterare Kristian Ruby kommenterade visionsförklaringen så här:
– Åtagandet och ambitionen som uttrycks i denna vision kan vara skrämmande, särskilt för regioner som är beroende av värdekedjor med stor andel fossila bränslen. Vi uppmanar därför beslutsfattare att göra sitt yttersta för att säkerställa en rättvis övergång, både socialt och geografiskt, och tillhandahålla det nödvändiga stöd och den finansiering som krävs för att hantera eventuella socioekonomiska effekter.

Efter antagandet av denna visionsförklaring kommer den europeiska elsektorn under kommande år att lansera flera projekt som syftar till att identifiera de utmaningar och möjligheter en accelererad övergång till ren energi innebär. När sektorn påbörjar denna resa kommer intressenter och samhällen över hela den europeiska ekonomin att engageras i dessa projekt.

Relaterade nyheter