WARMTEPIJPLEIDING VAN HAVEN NAAR BROUWERIJ

NEDERLAND De verwezenlijking van een 43 kilometer lange ondergrondse pijpleiding die industriële restwarmte transporteert vanaf de Rotterdamse haven naar de stad Leiden en nog verder naar Heineken in Zoeterwoude – de grootste brouwerij van Europa – is een stap dichterbij gekomen.

N

uon, Heineken Nederland, de gemeentebesturen van Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een belangrijke stap gezet om het project ‘Warmtelevering Leidse regio’ ten uitvoer te brengen. Op 4 april jl. hebben de zes partijen een intentieverklaring ondertekend.

Dit brengt de bouw van een 43 kilometer lange ondergrondse pijpleiding een stap dichterbij. De pijpleiding transporteert industriële restwarmte van de Rotterdamse haven naar de stad Leiden en naar de grootste brouwerij van Europa: Heineken Nederland in Zoeterwoude. Na voltooiing van deze warmtepijpleiding in 2018, levert de afvalwarmte stadsverwarming voor de stad Leiden en omgeving.

Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, waaronder Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte (uiterst rechts).

Brouwerij
Aan de Heineken brouwerij in Zoeterwoude wordt stoom voor het brouwproces geleverd; op dit moment wordt nog aardgas gebruikt om warmte op te wekken. De pijpleiding maakt deel uit van een nog groter stadsverwarmingsnetwerk in de provincie Zuid-Holland.

In de toekomst zullen ook andere gemeenten en bedrijven die langs de route liggen – zoals de glastuinbouw – van deze warmtevoorziening kunnen profiteren. Daarnaast biedt de nieuwe pijpleiding mogelijkheden voor andere warmtebronnen, zoals aardwarmte of biomassa.

Verlaging CO2-uitstoot
Doordat de industriële restwarmte, die anders verloren zou gaan, nu benut gaat worden, zal het gebruik van aardgas in de regio Leiden dalen. Dit betekent een belangrijke verlaging van de CO2-uitstoot en het draagt bij aan het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van alle betrokken partijen.

Met het ondertekenen van de Intentieverklaring hebben de zes partijen een stevige basis voor nauwe samenwerking gelegd. Als volgend jaar de definitieve investeringsbeslissing wordt genomen, zullen de partijen daadwerkelijk starten met de bouw van de pijpleiding en het leveren van warmte. Er zal een nieuw type warmtepomp worden ontwikkeld die geschikt is voor gebruik in de Heinekenbrouwerij. Binnen het project wordt ook gezocht naar optimale oplossingen voor de constructie van de pijpleiding en naar optimale integratie van de ondergrondse pijpleiding in het landschap.

Nuon gaat de warmte leveren aan klanten in de stad Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. We spreken dan over 7.800 huishoudens en 200 grote bedrijven.

Gerelateerde content