2017: EEN ENERVEREND JAAR VOOR KERNENERGIE

Energieproductie De onroerendezaakbelasting op waterkrachtcentrales wordt geleidelijk verlaagd en de vermogensbelasting op kernenergie wordt afgeschaft, maar 2017 zal voor beide energiesoorten een moeilijk jaar worden, aldus Torbjörn Wahlborg, Head of BA Generation at Vattenfall. 

Om te beginnen geeft Torbjörn Wahlborg een samenvatting van het afgelopen jaar:

– 2016 was een goed productiejaar met een hoge beschikbaarheid en stabiele productie. Waterkracht kende een goede productie in 2016 en de beschikbaarheid van kernenergie was hoog; Forsmark 1 en Ringhals 1 en 4 verbraken in december zelfs het productierecord. Services Nordic heeft nieuwe contracten afgesloten, bijvoorbeeld met Vattenfall Distribution en de netaanleg bij Fingrid, de Finse tegenhanger van Svenska Kraftnät (de Zweedse transmissienetbeheerder).

– Maar 2017 kan een nog beter jaar worden als we doorgaan met het aanscherpen van onze werkmethoden en een aantal zuiver operationele fouten vermijden die vorig jaar tot productiestops leidden.

Goed moet nog beter worden. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
– Ik ben ervan overtuigd dat dit mogelijk is door efficiënter te werken. Het doel is dat de gemiddelde productiekosten van kernenergie tegen 2021 gedaald zijn van ruim 30 öre (ca. 3 eurocent) per kWh in 2014-2015 naar 19 öre/kWh (ca. 1,9 eurocent). Dat is een lastige opgave, maar het feit dat de vermogensbelasting wordt afgeschaft, speelt ons in de kaart. Deze belasting bedroeg gemiddeld 6-7 öre/kWh (ca. 0,06-0,07 eurocent). De rest moeten we zelf doen en alle activiteiten zijn nu gericht op het verhogen van de efficiency en daarmee de winstgevendheid.

Alleen op de kosten focussen, dat klinkt als een ondankbare taak.
– We focussen niet alleen op de kosten − veiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Maar het klopt dat we ons ook altijd op de bedrijfsvoering moeten concentreren. We verkeren in een moeilijke situatie, met lage elektriciteitsprijzen op de lange termijn, overcapaciteit en investeringsbehoeften, maar zo is het nu eenmaal en we moeten doorwerken. Maar er is ook goed nieuws: actief aan de kosten werken heeft al resultaat opgeleverd.

Maar hoe zit het met de veiligheid wanneer de werkmethoden worden aangescherpt en de kosten gereduceerd?
– Efficiënter werken mag nooit ten koste van de veiligheid gaan, dat geldt voor alle activiteiten. Binnen Vattenfall zijn we zo georganiseerd dat er op meerdere niveaus collega’s zijn die in actie komen als er afwijkingen in ons veiligheidsdenken worden geconstateerd. Veiligheid is niet de taak van een ander. Het gaat erom hoe we allemaal onze taken uitvoeren – elke dag opnieuw.

Vattenfall moet binnen één generatie fossielvrij zijn. Wat betekent dat voor BA Generation?
– Dat we nooit zelfgenoegzaam achterover kunnen leunen. De productie van waterkracht en kernenergie kenmerkt zich door een zeer lage CO2-uitstoot. We mogen trots zijn op de milieuprestaties van deze energievormen. Sinds 2010 heeft onze kernenergie haar toch al lage CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus meer dan gehalveerd.

Waar willen jullie dan nog meer verbeteringen vinden?
– Door over te gaan op elektrisch vervoer. Autorijden is een belangrijke emissiebron, daarom zetten we in op meer elektrisch vervoer en minder vervoersmiddelen die rijden op fossiele brandstoffen. Dat zou het volgende grote milieuvraagstuk moeten zijn. De transporten en installatiemachines van Services Nordic zijn van invloed op het klimaat. Daarom moeten we slim zijn en onze transportbehoefte en ons bedrijfswagenpark onder de loep nemen. Tegelijk mogen we trots zijn op het feit dat Vattenfall zich ervoor inzet om de vervoersinfrastructuur elektrisch te maken.

– Onze leveranciers van kernbrandstof werken continu aan hun klimaatimpact en er worden nieuwe, energiezuinige productiemethoden geïntroduceerd. Wij zien erop toe dat onze leveranciers milieuvriendelijk werken. Dat geldt ook voor vraagstukken met betrekking tot de werkomgeving.

Als u 2016 samenvat, is er dan iets waar u speciaal trots op bent?
– Op al onze medewerkers. Denk alleen maar aan de herstart van Ringhals 2 na meer dan twee jaar stilstand en een ingrijpende renovatie.

Welke belangrijke gebeurtenissen staan BA Generation dit jaar te wachten?
– Onze route naar een efficiënte uitfasering van kernenergie is belangrijk, op die manier creëren we ook mogelijkheden voor de exploitatie van onze andere reactoren op de lange termijn. Onze reactoren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw zullen we immers tot in de jaren veertig van deze eeuw blijven gebruiken.

– In het Duitse Krümmel en Brunsbüttel zijn we begonnen met het afvoeren van de gebruikte kernbrandstof uit de reactoren. In Ringhals plannen we twee doorslaggevende maatregelen tegelijk. Verder staat een efficiënte afwikkeling van Ringhals 1 en 2 gepland, terwijl we Ringhals 3 en 4 nog zestig jaar willen exploiteren. Er staat een investeringsbesluit over onafhankelijke kernkoeling op de planning voor het najaar van 2017.

– Een kleine historische gebeurtenis voor Svensk Kärnbränslehantering, SKB (een Zweeds bedrijf dat zich bezighoudt met nucleaire brandstof en afvalmanagement), dat een eindopslag in Forsmark wil bouwen, is de op handen zijnde juridische procedure voor de Zweedse gespecialiseerde rechtbank voor zaken betreffende onroerend goed, ruimtelijke ordening en het milieu. Vorig jaar constateerde Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, de Zweedse stralingsbeschermingsautoriteit) dat de KBS-3-methode van SKB aan de eisen ten aanzien van stralingsveiligheid voldeed.

Hoe zal de afwikkeling van diverse reactoren van invloed zijn op de kernenergie?
– Enkele reactoren worden buiten bedrijf gesteld, maar het merendeel zal in bedrijf blijven. Kernenergie is een voorwaarde voor een doeltreffende transitie. Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen in de buitenwereld dat zullen inzien. Tegelijkertijd moet onze kernenergie zakelijk rendement opleveren. Er liggen decennia met interessante, uitdagende en spannende activiteiten voor ons en dat moeten we de arbeidsmarkt laten weten. Alleen al dit jaar zoeken we enkele honderden nieuwe collega’s op het gebied van kernenergie.

Hoe is het gesteld met de waterkrachtcentrales? De waterkrachtcentrales worden, enigszins in stilte, gemoderniseerd. Dat krijgt niet zoveel aandacht als kernenergie.
– De onroerendezaakbelasting op waterkrachtcentrales wordt tot 2020 geleidelijk verlaagd. En dat is nodig ook. Waterkracht is de accu van Zweden en een fantastische regelkracht. Meer hernieuwbare energie betekent meer behoefte aan de regelkracht van water, en de technische staat van onze waterkrachtcentrales is nog nooit zo goed geweest als nu. In de jaren 2002-2016 investeerde Vattenfall meer dan 13 miljard in onderhoud en renovaties. De turbine van de waterkrachtcentrale Akkats werd bijvoorbeeld beschadigd in 2008. Er werd acht jaar gewerkt aan het vervangen van een aggregaat van 150 MW door twee aggregaten van elk 75 MW. Daarmee kregen we veel meer flexibiliteit en redundantie. En we bleven elektriciteit produceren terwijl de werkzaamheden aan het aggregaat werden uitgevoerd.

Services Nordic gaat in Finland in het offensief. Hoe lukt het ze om alle nieuwe verplichtingen na te komen?
– Ja, het komt er nu op aan dat we leveren! We zijn met diverse grote deals bezig en hopen nu dat meer netbeheerders onze competenties ontdekken en dat de zaken de goede kant op gaan. In Zweden gaat Services Nordic bovendien meedoen aan de aanbesteding waarbij Ellevio (voorheen Fortum) de service voor delen van zijn netwerk aanbesteedt. Vermoedelijk zullen niet alle aanbestedingen aan ons gegund worden. Maar als we meerdere contracten binnenhalen, kunnen we misschien ook nieuw personeel aanstellen.

Betrokken en gemotiveerde medewerkers. Wat betekent dat voor u?
– We moeten voortdurend aan onze competenties werken. We praten elke dag over strategie – maar daar moeten maatregelen uit voortvloeien. We moeten aan de slag met de feedback van onze medewerkers door middel van personeelsenquêtes en op andere manieren. Waar maatregelen nodig zijn, moeten we die uitvoeren. Tegelijk moet ieder van ons zelf de verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar ontwikkeling.

Etnische diversiteit betekent fantastische mogelijkheden voor Vattenfall – laten we constateren dat we nog maar net begonnen zijn. Diversiteit zorgt ervoor dat we ons als bedrijf kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker in de maatschappij integreren. Op die manier komen we allemaal als winnaars uit de bus.

Gerelateerde content